Beschikbare kennis & technologie

 

MediluX beschikt inmiddels over meer dan 18 jaar ervaring in het uitvoeren en adviseren van verlichtingsprojecten. Ervaring en kennis welke is opgedaan zowel in de praktijk als door deelname aan wetenschappelijk onderzoek waarbij de betekenis van licht en de invloed daarvan op onze biologische klok van grote invloed is gebleken op ons totale welbevinden en de alertheid en concentratie.

MediluX  volgt nauwgezet de nieuwste ontwikkelingen bij onderzoek naar de functies van de biologische klok en de besturings- en lichttechnologie waarmee invloed kan worden uitgeoefend op lichtkleur en lichtintensiteit op de tijdstippen waarop dat nuttig of noodzakelijk is.

 

MediluX ontwerpt, levert en realiseert lichtprojecten en de bijbehorende besturingstechnologie ten behoeve van Industrie,  Gezondheidszorg en Ouderenzorg  waarmee bepaald kan worden op welk tijdstip een bepaalde lichtintensiteit en lichtkleur wordt toegepast in werkruimten, meld- en controlekamers, patiëntenkamers en “huiskamers” in de instellingen voor Ouderenzorg.

 

De consequenties van menselijke fouten worden steeds groter en kunnen leiden tot rampen of zelfs het verlies van mensenlevens, niet alleen in de chemische industrie of bij de spoorwegen, maar ook in ziekenhuizen. Gelijkertijd wordt controle en toezicht vaker uitgevoerd door slechts 1 persoon in een controlekamer met alsmaar groter wordende verantwoordelijkheden.
Veiligheid en alertheid worden dan ook steeds belangrijker en aan een optimale conditie van de mens in zijn werkruimte worden terecht zeer hoge eisen gesteld. Ook beeldschermtechnologie is sterk aan verandering onderhevig door de dynamische ontwikkelingen. Inzichten daarover leiden, ook vereist door nieuwe wetgeving, tot aanpassing en veranderende werkomstandigheden.
Licht met voldoende intensiteit en kleur heeft een grote en positieve  invloed op het welbevinden, de alertheid en concentratie van de werkende mens.

 

Zowel in de industrie als ook in verpleeg- en zorginstellingen leidt het intelligent gebruikmaken van intensief en computergestuurd licht tot verrassende en positieve ervaringen, zowel voor medewerkers in meld- en controlekamers, als voor  verplegend personeel en staf, maar  ook voor patiënten en bewoners van zorginstellingen.
MediluX heeft inmiddels, na onderzoek ter plaatse, in verschillende sectoren een aantal succesvolle projecten gerealiseerd waarbij gebruik gemaakt wordt van computergestuurd intelligent licht dat zelf werd ontworpen en opgeleverd. Ook regelmatige evaluatie met de betrokkenen en eventuele aanpassingen en onderhoud worden door MediluX zelf begeleid en uitgevoerd.

 

MediluX heeft veel eigen kennis over licht, verlichting en lichtgerelateerde productontwikkeling en is actief in de volgende brancheorganisaties:
  • NSVV - Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
  • NSWO - Nederlandse vereniging voor Slaap- Waak Onderzoek
  • SLTBR - Society for Light Treatment and Biological Rhythms

 

MediluX heeft in het kader van wetenschappelijk onderzoek een nauwe samenwerking met:
  • Chronobiologie van de Rijksuniversiteit Groningen
  • Universiteit Leiden
  • Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN)
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
  • Chrono@work
  • TNO
  • Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV)