Privacy Beleid MediluX BV

 

MediluX BV, gevestigd aan Anthonie Fokkerstraat 85, 3772 MP  Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

MediluX BV

Anthonie Fokkerstraat 85

3772 MP  BARNEVELD

0342-769057

www.medilux.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MediluX BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MediluX BV verwerkt alleen indien noodzakelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MediluX BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-     Om goederen en diensten bij u af te leveren

-     Om goederen en diensten te kunnen factureren

-     Om toegang voor u te verkrijgen voor locaties waar werkzaamheden verricht moeten worden

-     Om uw reis te regelen naar de locatie waar werkzaamheden verricht moeten worden

-     Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-     Voor het uitoefenen van onze wettelijke verplichting ten aanzien van de belastingwetgeving.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MediluX BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

MediluX BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Personeel

Lengte van de diensttijd + 7 jaar

Om te kunnen voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen.

 

Inleners

Tot na gebruik

Om toegang te kunnen verkrijgen tot locaties werkzaamheden.

Om reis/verblijf te kunnen regelen naar/op locatie werkzaamheden.

 

Klanten

Zo lang het bedrijf bestaat

Om overeenkomsten te kunnen uitvoeren.

 

Leveranciers

Zo lang het bedrijf bestaat

Om overeenkomsten te kunnen uitvoeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MediluX BV deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MediluX BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Daarnaast verstrekt MediluX BV uw persoonsgegevens aan andere derden, zijnde klanten of hun wettelijke vertegenwoordigers, indien dit vereist is om toegang tot de werklocatie te kunnen verkrijgen. Welke gegevens dit zijn, is afhankelijk van de voorwaarden van de desbetreffende klant. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MediluX BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MediluX BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@medilux.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

MediluX BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MediluX BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@medilux.com