Gezondheidszorg

 

De patiënt heeft recht op een alerte verzorging.
Een ziekenhuis of verpleeginrichting is per definitie een 24-uurs bedrijf. Staf en personeel moeten 24 uur per dag, 7 dagen in de week in staat zijn een hoge kwaliteit van zorg te leveren. Ook gedurende de nachtelijke uren wanneer een mens normaliter van zijn nachtrust geniet.


Verplegend personeel
Het werken in een volcontinue ploegendienst zoals noodzakelijk is in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen, is fysiek belastend voor artsen en verpleegkundigen. Het heeft een niet te onderschatten effect op hun lichamelijk en geestelijk welzijn. Statistisch gezien leven mensen die veel in ploegendiensten gewerkt hebben zelfs korter dan gemiddeld. Ploegendienst medewerkers hebben vaak last van verschijnselen, analoog aan die van jetlag. Concentratieverlies, hoofdpijn, zelfs migraine en andere effecten die veroorzaakt worden door het gebrek aan slaap of het verstoren van het slaap-waakritme komen voor.  Slaperigheid kan leiden tot een gebrek aan alertheid waardoor het niet ondenkbaar is dat hierdoor fouten kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld bij de dosering of het toedienen van medicatie. Met goed aangepaste, dynamische verlichting kan het dag- nacht ritme van medewerkers in ploegendiensten worden aangepast aan de gewenste situatie, waardoor het risico van het maken van fouten sterk wordt verminderd.

 

De patiënt
De laatste jaren groeit het begrip dat het welzijn van patiënten die door een gedwongen lange opname het buitenlicht moeten missen positief kan worden beïnvloed met aangepaste verlichting. Verlichting die het natuurlijke ritme van intensiteit en kleurtemperatuur van het daglicht zo goed mogelijk volgt. Een beter welbevinden van patiënten kan leiden tot een sneller herstel en daarmee een significante besparing van kosten in de zorg. MediluX is in staat verlichting in patiëntenkamers te realiseren die inspeelt op het optimaliseren van het welzijn van de verzorgde patiënt.

 

 

Ouderenzorg

 

Senioren leven in een te donkere woonomgeving.
Bij de oudere medemens vermindert het gezichtsvermogen door veroudering en slijtage. De ooglens vertroebelt, de maximale pupildiameter en het accommodatievermogen nemen af en er valt  minder licht op het netvlies.


Ook doordat men met het ouder worden steeds minder buiten komt, wordt de biologische klok veel minder door licht gestimuleerd en daarmee wordt het slaap-waakritme beïnvloed: er ontstaan slaapproblemen en een vermindering van alertheid.
Zowel thuis als bij senioren in woon-zorgcomplexen loopt het contact met daglicht van enkele uren per dag terug naar 1 uur of zelfs tot slechts enkele minuten. Daarnaast heeft men, om het milieu te sparen of uit aangeboren zuinigheid, in huis niet teveel licht aan, met de hiervoor genoemde, negatieve effecten. Maar ook zijn struikelen en ten val komen, zelfs in de eigen bekende woonomgeving, vaak incidenten die het gevolg zijn van slechte verlichting of slecht zicht, met grote gevolgen als het breken van een arm of heup. 
Voldoende lichtopname ter stimulering van de biologische klok draagt daadwerkelijk bij tot het beter functioneren van de ouder wordende mens, doordat het een bijdrage levert aan de alertheid en de verbetering van de slaapkwaliteit.

 

Positieve effecten van goede verlichting bij dementerenden
Er zijn meer dan 200.000 mensen met dementie in Nederland waarvan zo’n 90% gedragsstoornissen vertoont.  Problemen welke voor komen  als agitatie, depressies, nachtelijke onrust en nachtdwalen vormen een zware belasting voor zowel de patiënt als voor zijn familie en de verzorgenden.


Bij dementie kan de biologische klok ontregeld zijn. Een onderzoek, o.a. aan het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek (NIH) , toonde aan dat stoornissen optreden in een onderdeel van de hersenen, de hypothalamus. Deze is betrokken bij de controle van het autonome zenuwstelsel en speelt een cruciale rol in de organisatie van gedragingen, bij alle aspecten van emoties, de regulering van bloeddruk, hartslag en ook het slaap-waakritme. De hypothalamus krijgt onder andere signalen van de oogzenuw en met name de ritmiek in de biologische klok bleek te worden aangetast door een gebrek aan natuurlijke prikkels: van licht overdag en van duisternis en de aanmaak van melatonine ‘s nachts.
Uit onderzoek bij dementerende senioren dat al in 1997 werd verricht door dr. Eus van Someren van het NIH, waarbij het lichtniveau in de woonruimten werd verhoogd van gemiddeld 800 lux naar 2200 tot 2400 lux (horizontaal gemeten), is gebleken dat de nachtelijke onrust daardoor sterk afneemt en een veel stabieler slaap-waakritme ontstaat.
Aangetoond werd hiermee dat juiste verlichting een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van deze mensen.


Wat kan MediluX  hierin betekenen?
Uit deze en veel andere onderzoeken op dit terrein, kan worden afgeleid dat het welbevinden van ouderen in  het algemeen en met name dementerende ouderen die door hun langdurige verblijf binnenshuis een noodzakelijke, voldoende opname van daglicht moeten missen, positief wordt beïnvloed door gebruik te maken van aangepaste verlichting. Verlichting die de kleurtemperatuur en intensiteit van het daglicht benadert en het natuurlijke ritme zo goed mogelijk volgt.


Bij zorgcomplexen realiseert MediluX  na locatieonderzoek, speciale verlichtingsprojecten in huis- en patiëntenkamers, waarbij het welzijn en het optimaal functioneren van bewoners  in hun eigen omgeving centraal staat. Inmiddels zijn in meer dan 15 zorgcentra verlichtingsprojecten opgeleverd, waarbij positieve resultaten door bewoners, verplegend personeel en familie zijn gemeld.

 

In april 2012 werd in De Lindehof van Zorgcirkelcomplex Molentocht in Purmerend een tweetal huiskamers voor dementerende bejaarden ingericht met speciale verlichtingsarmaturen van MediluX  waarbij computergestuurd het dag-nachtritme zo goed mogelijk wordt gevolgd. Al na een periode van enkele weken werd door verplegend personeel gemeld dat de positieve effecten opvallend waren. Opvallend was dat de sfeer op de betreffende “huiskamers” als veel rustiger kon worden omschreven. Onder andere daardoor kon in sommige gevallen volstaan worden met minder rustgevende medicatie. Deze constatering werd gedeeld door bezoekende familieleden en als zeer prettig ervaren.
Daarnaast werden, net als in een aantal andere zorgcomplexen (Eindhoven, Egmond aan Zee) beduidend minder valincidenten gemeld waarvan de gevolgen voor deze oudere patiënten vaak desastreus zijn.
Het positieve gevolg van aangepaste, computergestuurde lichtarmaturen welke de bewoners voorzien van optimale, noodzakelijke lichtopname wordt ook hiermee bevestigd.

 

Industrie

 

Een optimaal proces vereist optimale alertheid.
De industrie en met name de procesindustrie wordt gekenmerkt door ontwikkelingen die het productieproces steeds verder optimaliseren zowel in productie-efficiëntie als in de kwaliteit van het eindproduct. Hoge eisen worden gesteld aan de toegepaste meet- , controle- en veiligheidsystemen en de daarbij behorende controlekamers. Maar zeker ook aan de medewerkers die deze productieprocessen 24 uur per dag moeten beheersen worden steeds hogere eisen gesteld.


De consequenties van menselijke fouten worden steeds groter en kunnen leiden tot rampen of zelfs het verlies van mensenlevens, niet alleen in de chemische industrie of bij de spoorwegen, maar ook in luchtverkeerstorens en in  ziekenhuizen. Gelijkertijd worden controle en toezicht steeds vaker uitgevoerd in een controlekamer door slechts 1 persoon met steeds groter wordende verantwoordelijkheden. Een extra belastende factor voor de medewerkers in de industrie is ook hier het werken in volcontinudienst (24/7). Concentratie en alertheid zijn in deze werkomgevingen van cruciaal belang voor de veiligheid van het totale productieproces.

 

Het creëren van optimale condities voor concentratie, alertheid en welbevinden van medewerkers in deze 24/7 werkomgeving verdient dan ook extra aandacht. De intelligente dynamische verlichting van MediluX levert een grote bijdrage in het verbeteren en het blijvend op peil houden ervan. MediluX volgt nauwgezet de nieuwste ontwikkelingen, maar levert ook bijdragen aan in de vorm van haar eigen expertise bij het wetenschappelijk onderzoek naar de functies van de biologische klok en de besturings- en lichttechnologie, waarmee invloed kan worden uitgeoefend op lichtkleur en lichtintensiteit op de tijdstippen waarop dat nuttig of noodzakelijk is.
MediluX ontwerpt, levert en realiseert lichtprojecten en de bijbehorende besturingstechnologie ten behoeve van de Industrie, waarmee bepaald kan worden op welk tijdstip een bepaalde lichtintensiteit en lichtkleur wordt toegepast in werkruimten, meld- en controlekamers.

 

Controle- en Meldkamers

 

Goed zicht, vergt goed licht.

In controlekamers, meldkamers en luchtverkeerstorens worden zeer hoge eisen gesteld aan de bemanning welke 24/7 de veiligheid bewaakt van de aan hen toevertrouwde controle-, meet-, en veiligheidsystemen. Optimale condities voor concentratie, alertheid en welbevinden van medewerkers in hun werkomgeving verdient dan ook extra aandacht.


De consequenties van menselijke fouten worden steeds groter en kunnen leiden tot rampen of zelfs het verlies van mensenlevens, niet alleen in de chemische industrie of bij de spoorwegen, maar ook in luchtverkeerstorens en in ziekenhuizen. Gelijkertijd worden controle en toezicht steeds vaker uitgevoerd in een meld- of controlekamer door slechts 1 persoon met steeds groter wordende verantwoordelijkheden. De mens blijft ook hier de cruciale factor in een beslisproces dat grote verliezen aan zowel productieprocessen of zelfs verlies van mensenlevens kan vermijden of veroorzaken. Een extra belastende factor voor deze medewerkers is ook hier het werken in volcontinudienst (24/7).

 

Veiligheid en alertheid worden dan ook steeds belangrijker en aan een optimale conditie van de mens in zijn werkruimte worden terecht zeer hoge eisen gesteld. Ook beeldschermtechnologie is sterk aan verandering onderhevig door de dynamische ontwikkelingen. Inzichten daarover leiden, ook vereist door nieuwe wetgeving, tot aanpassing en veranderende werkomstandigheden. Het creëren van optimale condities voor concentratie, alertheid en welbevinden van medewerkers in deze 24/7 werkomgeving verdient dan ook extra aandacht. De intelligente dynamische verlichting van MediluX levert een grote bijdrage in het verbeteren en het blijvend op peil houden ervan. MediluX volgt nauwgezet de nieuwste ontwikkelingen, maar levert ook bijdragen aan in de vorm van haar eigen expertise bij het wetenschappelijk onderzoek naar de functies van de biologische klok en de besturings- en lichttechnologie, waarmee invloed kan worden uitgeoefend op lichtkleur en lichtintensiteit op de tijdstippen waarop dat nuttig of noodzakelijk is. Het gebruikmaken van intensief, intelligent en computergestuurd licht leidt in een 24/7 omgeving tot verrassende en positieve ervaringen, zowel voor medewerkers in meld- en controlekamers, als voor bijvoorbeeld artsen en verplegend personeel in ziekenhuizen.

 

Licht met voldoende intensiteit en kleur heeft een grote en positieve invloed op het welbevinden, de alertheid en concentratie van de werkende mens. MediluX heeft inmiddels, na onderzoek ter plaatse, in verschillende sectoren een aantal succesvolle projecten gerealiseerd waarbij gebruik gemaakt wordt van computergestuurd intelligent licht dat zelf werd ontworpen en opgeleverd. Ook regelmatige evaluatie met de betrokkenen en eventuele aanpassingen en onderhoud worden door MediluX zelf begeleid en uitgevoerd.
MediluX ontwerpt, levert en realiseert lichtprojecten en de bijbehorende besturingstechnologie ten behoeve van de Controle- en Meldkamers, waarmee bepaald kan worden op welk tijdstip een bepaalde lichtintensiteit en lichtkleur wordt toegepast.

Een greep uit onze gerealiseerde projecten

 

Kempenhaeghe1.png Shell.png rijkswaterstaat.png Verpleeghuis1.png Radboud.png MCH.png Interpolis1.png Essent.png Nuon.png UMC1.png Nyrstar.png NAM.png